De Barmhartige Zwerver

Dit zijn enkele foto`s van het toneelstuk “de Barmhartige zwerver”. Een aantal mensen van ons gezin mocht ook meespelen in dit toneelstuk. Het toneelstuk is geschreven door Stichting Zilt. Het is een hervertelling van het verhaal van de barmhartige Samaritaan, uit de bijbel. Maar dit stuk is wat meer vanuit onze moderne tijd geschreven.

Nieuw leven!

God persoonlijk kennen

Zou het niet fantastisch zijn om God persoonlijk te kennen, contact met Hem te hebben en vriendschap met Hem te ervaren? Dat hoeft geen wens te blijven: dat kan écht! Hieronder laten we zien wat God gedaan heeft om zo’n relatie met Hem mogelijk te maken en welke stappen we zelf moeten zetten om die vriendschap tot stand te brengen.
God houdt van u en het is zijn verlangen om een persoonlijke relatie met u te hebben.
Kijk maar in de Bijbel: ‘Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft’ (Johannes 3:16).
‘Het eeuwige leven, dat is dat zij U kennen, de enige ware God, en Hem die U gezonden hebt, Jezus Christus’ (Johannes 17:3).
Maar hoe komt het dat de meeste mensen God niet persoonlijk kennen?
De mens is zondig en schuldig tegenover God. Daardoor kunnen we niet in zijn nabijheid komen om Hem persoonlijk te leren kennen.
Gods bedoeling was dat wij Hem zouden kennen en liefhebben. Maar wij zijn onze eigen weg gegaan. Dat blijkt uit de vijandige of onverschillige houding die wij tegenover God hebben en alle daden die als gevolg daarvan tegen Gods wil ingaan. Deze houding noemt de Bijbel zonde. Hierdoor is de mens van God gescheiden en is de relatie tussen God en mens verbroken.
‘Iedereen heeft gezondigd en mist daardoor de nabijheid van God’ (Romeinen 3:23).
‘Het loon van de zonde is de dood!’ (Romeinen 6:23).
Jezus Christus is Gods oplossing voor de zonde van de mens. Alleen door Hem kunnen wij God persoonlijk leren kennen.
God heeft de kloof overbrugd door zijn Zoon Jezus te sturen om in onze plaats te sterven. Daardoor kunnen we een persoonlijke relatie met God hebben en zijn vergeving ontvangen voor onze zonden.
‘Ook Christus immers heeft, terwijl Hij zelf rechtvaardig was, geleden voor de zonden van onrechtvaardigen, voor eens en altijd, om u zo bij God te brengen’ (1 Petrus 3:18a).
‘Jezus zei: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij’ (Johannes 14:6).
Wij moeten Jezus Christus in ons leven toelaten als Verlosser en Heer. Dan pas kunnen we God persoonlijk leren kennen.
Jezus in je leven toelaten houdt in:
– Dat je tegenover God erkent dat je zondig bent en dat je je met zijn hulp van de zonde af wilt keren.
– Dat je erop vertrouwt dat Jezus al je zonden vergeeft, omdat Hij ervoor stierf.
– Dat je Jezus wilt liefhebben en als Heer van je leven gehoorzamen.
‘Maar wie Hem wel  ontvingen en in zijn naam geloven, heeft Hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden’; ‘Dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God’ (Johannes 1:12; Efeziërs 2:8b).
Jezus zal in uw leven komen als u Hem dat vraagt.
God is overal; u kunt altijd hardop of zacht in uzelf met Hem praten (bidden). God kent uw hart en Hij vindt uw innerlijke houding belangrijker dan uw woorden. U zou kunnen bidden: ‘Here, tot nu toe heb ik mijn eigen leven geleid en tegen U gezondigd. Dank U dat U voor mijn zonden bent gestorven. Ik wil graag de deur van mijn leven openzetten en U vragen binnen te komen als mijn Verlosser en Heer. Maak mij zoals U wilt dat ik zal zijn.’Ik vraag u dit in Jezus naam.

Voorbeeld 2:
Lieve Here God en Vader,
Ik wil vandaag met mijn leven bij U komen.
Ik wil vergeving vragen voor mijn zonden.
Alle zonden die ik, in mijn leven zonder U, heb begaan.
Ik zie in dat ik het offer van de Here Jezus Christus nodig heb voor vergeving van die schuld ten opzichte van U.
Here Jezus, ik wil U aannemen als mijn persoonlijke Redder en Verlosser.
Dank U dat U ook voor mijn zonden stierf aan het kruis.
Ik wil mijn hart voor U openen.
Wilt U door Uw Heilige Geest in mijn hart komen wonen en mij vernieuwen van binnenuit.
Leer mij om U te volgen en te gehoorzamen.
Leer mij Uw woord te lezen en te begrijpen.
Dank U dat ik op grond van Uw woord mag weten kracht ontvangen te hebben om een kind van God te worden.
Ik leg mijn leven van nu af aan in Uw hand.
Amen.

Kunt u dit tegen God zeggen en er helemaal achter staan? Als dat zo is, bid dan dit gebed en Jezus zal in uw leven komen, zoals Hij heeft beloofd.
‘Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik binnenkomen, en we zullen samen eten; Ik met hem en Hij met mij’ (woorden van Jezus in Openbaring 3:20).

Hoe nu verder
Als je het bovenstaande gebed hebt gebeden, laat het dan daar niet bij. Het is belangrijk dat je in kontakt komt met andere Christenen en dat je hen laat weten dat je een keuze hebt gemaakt voor Jezus. Ga in je bijbel lezen en ontdek wie God is en wie Hij voor jou persoonlijk wil zijn. Sluit je aan bij een Bijbelgetrouwe kerk of gemeente die jou kan helpen bij je groei als christen.
Als je vragen hebt of als je geen Bijbelgetrouwe gemeente of kerk bij jou in de buurt weet, mail ons dan en wij willen je graag op weg helpen.

Hieronder een stukje overgenomen uit Gods woord (vertaling Het Boek). Nadat u Ja tegen Jezus zegt en Hem wilt volgen zult je ontdekken dat Gods woord je steeds meer aanspreekt. Als Jezus terugkomt en wij samen met Hem mogen leven zal er geen pijn ,verdriet,ziekte meer zijn maar eeuwige vreugde met onze Redder.

 2 Corinthiërs 5
1Wij weten dat als ons lichaam sterft, wij een nieuw huis in de hemel krijgen, waar wij altijd mogen wonen. Dat is een huis door God gemaakt en niet door mensen.
2Wij ervaren nu nog wel allerlei moeilijkheden, maar kijken met verlangen uit naar de dag dat wij een hemels lichaam krijgen en dat zullen aantrekken als nieuwe kleren.
3Wij zullen niet als geesten zijn, maar een lichaam hebben.
4In ons aardse lichaam hebben wij het vaak moeilijk, maar wij zouden het vreselijk vinden om geen lichaam meer te hebben. Wij willen vanuit ons oude lichaam in ons nieuwe lichaam overgaan, zodat het sterfelijke door het leven wordt opgeheven.
5Daarvoor heeft God ons juist gemaakt en als onderpand heeft Hij ons de Heilige Geest gegeven.
6Wij houden dus de moed erin. Al beseffen we heel goed dat wij (zolang we in ons lichaam leven) nog ver van ons hemelse huis verwijderd zijn.
7Door het geloof en niet door het zien, weten wij dat dit waar is.
8Daarom zijn wij ook niet bang om te sterven; integendeel, wij zien ernaar uit om naar huis te gaan, naar de Here.
9Daarom is ons hoogste doel te doen wat Hij wil, of we nu in dit lichaam of thuis bij de Here zijn.
10Want wij zullen allemaal eens voor Christus rekenschap moeten afleggen. Dan wordt alles blootgelegd. Ieder van ons zal krijgen wat hem toekomt, voor wat hij in zijn aardse lichaam heeft gedaan, goed of kwaad.
11Omdat wij zo’n diep ontzag voor de Here hebben, doen wij ons best anderen voor Hem te winnen. God weet dat wij hierin oprecht zijn en ik hoop van harte dat dat ook voor u duidelijk is.
12Proberen wij nu onszelf weer aan te prijzen? Nee, ik reik u alleen maar de argumenten aan, waarmee u ons kunt verdedigen tegen hen, die het uiterlijk belangrijker vinden dan het innerlijk. In elk geval kunt u van ons zeggen dat wij eerlijk en oprecht zijn.
13Als wij in vervoering zijn, is het voor God. Als wij nuchter en kalm zijn, is het voor u.
14Wat wij ook doen, het is omdat we er door de liefde van Christus toe gedrongen worden.
15Als wij geloven dat Christus voor ons allen gestorven is, moeten wij ook geloven dat wij (wat ons oude leven betreft) gestorven zijn. Hij is gestorven, opdat allen die van Hem eeuwig leven kregen, niet langer voor zichzelf zullen leven, maar voor Christus, Die voor hen gestorven en weer levend geworden is.
16Houd er dus mee op gelovigen naar hun uiterlijk te beoordelen of naar wat men over hen zegt. Ik heb zelf de fout gemaakt zo over Christus te denken en Hem alleen als een mens te beschouwen. Maar dat is nu wel anders!
17Als u christen wordt, wordt u van binnen helemaal nieuw. U bent als het ware opnieuw door God geschapen. Er is een heel nieuw leven begonnen.
18Al dit nieuwe komt van God, Die ons door Jezus Christus bij Zichzelf heeft teruggebracht. Hij heeft ons opgedragen overal te vertellen dat iedereen het nu met God in orde kan maken.
19Door Christus herstelde God Zijn relatie met de wereld; Hij rekende de mensen hun zonden niet meer toe, maar wiste ze uit. En wij mogen dit geweldige nieuws aan iedereen vertellen.
20Wij zijn boodschappers van Christus. God doet door ons een beroep op u. Wij smeken u namens Christus: Laat het in orde komen tussen God en u!
21Want God nam Christus, Die geen zonde gedaan had, en belastte Hem met onze zonden. In ruil daarvoor rekent God de rechtvaardigheid van Christus aan ons toe.

Pitstopdienst Buitenpost

Het was een prachtige dag met veel gebeurtenissen we zijn met 2 teams in de middag de straat op gegaan in Buitenpost en Surhuisterveen, in de avond hadden we een Pitstopdienst waarbij Herman Boon op bezoek kwam, er is veel gebeurt, een completer verslag volgt nog…enjoy!! It`s all about Him, Jesus!!!

showImage.php-44Hierbij nog het verslag/de reactie op de gebedsteams op straat en de Pitstopdienst met Herman Boon van zaterdag 11 April.
Ik zat zo nog wat terug te denken maar er is veel gebeurt eigenlijk ben ik dankbaar voor vele dingen die Jezus door ons heen heeft gedaan, zo moet ik denken met…. dankbaarheid aan de 15 mensen die zijn gekomen in de middag, om met ons de liefde van Jezus te delen…., op straat…in Buitenpost en Surhuisterveen…
Dankbaar voor het CFJ aanbiddingteam van 6 mensen die ons in de avond dicht bij de vader Zijn troon bracht….
Dankbaar voor de Heilige Geest die de woorden van kennis, kracht en het vuur in de mensen gaf en geeft, door Hem die ons liefheeft… Dankbaar voor de grote opkomst van 240 mensen….
Dankbaar voor de genezingen, aanrakingen van de Heilige Geest..en dat wat Hij nog aan het uitwerken is….Dankbaar voor de 25 mensen voor wie we in de avond mochten bidden…, en de mensen die we op straat mochten ontmoeten en bidden…
Dankbaar voor het lekkere eten van Tjitske….., dankbaar voor de drie mensen die zich aan Jezus hebben overgegeven, in een nieuwe toewijding en bekering aan Hem….
showImage.php-46Ook moet ik persoonlijk nog terug denken aan twee momenten op straat, die jongen die pijn in zijn rug had en die de banner zag waarop stond dat we daarvoor wilde bidden hij ging zitten zijn benen kwamen gelijk en na gebed ervaarde hij een tinteling / kriebel in zijn rug Heilige Geest was bezig, zo mooi.
Het andere moment was een mevrouw die ik al eens gesproken had, ze was nog bezig met dingen op een rij te zetten, plots liet Heilige Geest me zien maar ook ervaren welk een passie voor Hem in haar was maar weggedrukt zat door de omstandigheden, we kregen allebei natte ogen voor de emotie van de passie die we hebben en ervaarde voor Hem, Hij raakte ons beiden aan…, prachtig en bemoedigend om dat te aanvaarden….
showImage.php-45Dankbaar ben ik voor de vele jonge mensen van voor in de 20 die vol vuur, met vrucht, hebben gebeden voor de mensen, ik zie een nieuwe generatie van zonen en dochters opstaan een teken van deze tijd….
Dankbaar dat ik dit woord in werking heb mogen zien in dit weekend, 1Kor 2:4-5 4Mijn spreken en mijn prediking kwam ook niet met meeslepende woorden van wijsheid, maar met betoon van geest en kracht 5 opdat uw geloof niet zou rusten op wijsheid van mensen, maar op kracht van God.
Dankbaar voor de nieuwe contacten van de mensen onder elkaar die de zelfde passie delen, Jezus in ons leven om Hem en de naastte te dienen….

Meer foto`s te vinden op facebook.

Dank je wel…..

Studiedag

Hieronder enkele getuigenissen van verschillende personen die aanwezig waren.

16-11-2013 Gloriestoelakties op 4 plaatsen in Friesland, na een training gegeven door Ronald plat en Arie de Paauw, met als afsluiting een pitstopdienst van Cruising For Jesus.

Verslag Gloriestoeltrainingsdag / pitstopdienst 16-11-2013 Buitenpost: Cruising for Jesus zoekt ‘VISSERS VAN MENSEN’ (Matthéüs 4:19) Het zou een gezond verlangen van iedere christen moeten zijn om niet-gelovigen kennis te laten maken met de het verlossingswerk van Jezus Christus. Maar hoe doe je dat? Veel mensen vinden het moeilijk om over hun geloof te praten. Daarom hebben wij twee ervaren coaches/trainers/ervaringsdeskundigen gevraagd om ons allemaal een handje te helpen in het ontwikkelen van een stuk vrijmoedigheid. De enige vrijmoedigheid die jij/u nodig hebt, is om te kiezen om erbij te zijn. Wij nodigen u van harte uit om zaterdag 16 november naar de Fonteinkerk, Achtkant 48 in Buitenpost te komen. Daar beginnen wij om 10.00 uur met studie en training onder leiding van Ronald Plat en Arie de Paauw. We gaan door tot de lunch en daarna weer verder. Om 14.30 uur gaan we op straat in de praktijk brengen wat we daarvoor hebben geleerd. De dorpen waar we ons willen inzetten zijn Buitenpost, Surhuisterveen, Kollum en Zwaagwesteinde. Om 19.30 uur is er een samenkomst waarin we de mensen willen ontmoeten die we op straat hebben gesproken. En zo de Heer wil, koppelen we daar nog een doopdienst aan vast.

Enkelen getuigenissen en reacties op deze Dag:
Iedereen die gisteren aanwezig was in Buitenpost op de studie/trainingsdag en in de avond in de pitstopmeeting namens CFJ bedankt voor jullie inzet en komst. Door de geweldige opkomst mochten we maar liefst 4 dorpen bezoeken en Gods liefde laten zien aan de mensen.

showImage.php-42Ronald
T was weer top in Fryslân. T giet oan met Jezus. Vandaag geleerd wat een “knibbel” is. Dat is een knie. Vele mensen werden genezen in Buitenpost. Ook in Kollum, Surhuisterveen en Zwaagwesteinde bevestigde Jezus zijn Woord met wonderen en mochten we een groot aantal mensen bij Jezus brengen. Voeten, ruggen, staartbeentjes, polsen, knibbels en ga zo maar door. T werk van Bonifatius werd vandaag voortgezet.
Lekker druk in Buitenpost. Glory time in Friesland. Vandaag op pad met 4 teams. Helemaal vergeten te vertellen gisteren. Ik ontmoette een meisje die een knibbel (knietje) in haar rug had gekregen met voetbal. Ze was wat wantrouwig en wilde niet dat ik met haar bad. Ik sprak vervolgens tot haar rug, dat de pijn moest verdwijnen. Tot haar verbazing verdween de pijn. Even later mocht ik haar vertellen over Jezus en heeft ze Hem aangenomen als Heer. Fryslân is klaar voor Koning Jezus!

Facebook
Iemand vroeg aan @ Ferry van de Marel als reactie op zijn post over zaterdag wat een zondaarsgebed was. Ferry vermeldde de site gratisgeschenk.tk. Iemand anders las dat, ging naar de site en gaf zijn leven aan Jezus. Ook al kwam hij uit Geleen, totaal stand van de actie is 30!

Nog een verslag
Wat een geweldige dag was het vandaag in Friesland. In totaal 52 mensen bij het onderwijs, met 4 teams, in 4 verschillende plaatsen de straat op. Buitenpost, Kollum, zwaagwesteinde en Surhuisterveen werden door ons en de Heer bezocht. Vele genezingen vonden plaats in alle vier de teams. Uiteraard weer vele beenverleningen, maar ook werden er ruggen genezen, verdwenen er her en der ontstekingen. Doofheid en hernia moesten wijken voor de machtigste naam op aarde. Natuurlijk was het ook de intocht van Sinterklaas, dus werden er op twee plaatsen Zwarte Pieten op de stoel gezet, Allen werden genezen door God. In totaal maakten 28 mensen een keuze voor Jezus!
’s Avonds nog een geweldige dienst met het Cruising for Jesus team in de GKV gemeente in buitenpost. Ook hier vond genezing en bevrijding plaats! Al met al een geweldige dag.

Anna brouwer, Ik mocht zaterdag genieten van iemand die voor mij gebeden heeft om mijn beenlengte verschil weg te bidden, ik had een verschil van 2 cm, wat vroeger al eens is vastgesteld door doctoren….na de bevalling van mijn zoon chronische pijn in mijn bekken gekregen …maar nu ! Ik heb echt geen pijn meer geen last en wordt s`morgens weer fris wakker, heb zelfs mijn matras omgedraaid om het te testen …want ik weet dat ik dan meestal helemaal niet meer uit mijn bed kont komen ….niks geen pijn meer en geen last ! Weg gebeden in Jezus naam …makes you think !

Reactie van Ronald op de Pitstopdienst, Ik heb trouwens afgelopen zaterdag voor het eerst in zeer lange tijd weer een samenzijn gehad waar de Geest aanwezig was. Er was geen programma, we waren in heerlijke aanbidding in Buitenpost in een kerkje. Van allerlei denominaties bij elkaar, gewoon aanbidden en de grote daden Gods van die dag met elkaar delen. En we wilden niet meer naar huis…. Heerlijk. Zo kan het dus ook.

showImage.php-40

Al met al een superdag aan een ieder die er was en heeft gediend dank U Jezus, speciaal wil ik ook de Cruising For Jesus band bedanken en natuurlijk Arie en Ronald, ook Koster Johan bedankt, op naar het volgende wat de Heilige Geest ons gaat geven en naartoe leidt !!!

Servie Iedema

Mijn naam is Servie iedema ik ben opgegroeid in een gezin van 5 kinderen waarin ik als enigste jongen was. Mijn leven heb ik voornamelijk op de straat door gebracht. Er was binnen ons gezin weinig ruimte voor liefde of geborgenheid. Er waren met grote regelmaat ruzie tussen mijn vader en mijn moeder. Ook onderling onder de kinderen was er veel strijd. Een knuffel of woorden ik hou van jou waren mij onbekend. Dit resulteerde er in dat ik mijn eigen wegen ging zoeken en veel op de straat te vinden was. Dit vormde mij tot een zeer agressief persoon. In mijn dagelijks leven op de lagere school was er bijna geen een dag dat ik geen ruzie had of deze opzocht. Ook na de lagere school ging dat zo verder en moest ik echt knokken om als kleinste mannetje van de klas mijn positie te veroveren, dit ging ook uiteraard gepaard met stoer doen en regelmatige knokpartijen.

showImage.php-35Nadat ik mijn LTS had afgerond ben ik gaan werken en ben op 21 jarige leeftijd gaan samen wonen. Deze relatie duurde een jaar en ben daarna weer bij mij ouders gaan wonen. In die tijd zocht ik mijn oude vrienden weer op en kwam in de wereld van drugs, drank en sex terecht. In die tijd leerde ik ook mijn eerste vrouw kennen waar mee ik trouwde maar  bleef mijn vrienden opzoeken en mijn leven richtte zich meer en meer op de drugs wereld. In een periode van 7 jaren gebeurde er heel veel in mijn leven die ik emotioneel totaal niet kon plaatsen. Ik verloor in die periode mijn vader, moeder en drie van mijn zussen en een halfbroer die ik in 1999 heb leerde kennen. Ik raakte in een depressie en richtte mij nog meer op de drugswereld. Ik begon met het kweken van weed en het dealen van cocaïne. Daarbij raakte ikzelf verslaafd aan cocaïne. Ook mijn huwelijk ging steeds slechter en besloot om in 2004 van mijn toenmalige vrouw te scheiden met achterlating van twee jonge kinderen.

Ik ging toen volledig los in mijn drugsgebruik en raakte volledig de weg kwijt. In 2006 brak ik mijn enkel op een openlucht housparty . In deze periode kwam ik in mijn eigen gekochte huis te zitten. Zonder werk helemaal alleen. Dit is hoe gek het ook klinkt de omwenteling in mijn leven.

showImage.php-36Op een ochtend ben ik op gestaan en heb de televisie aangezet. Op de televisie was een progamma bezig over de E.O. Jongerendag in het Gelderdome in Arnhem. Daar werd met prominente mensen en jongeren gesproken over God. Tevens werd er een nieuwe jongerenbijbel gepresenteerd. Nadat ik het een poosje had aan gekeken, kreeg ik een stem in mijn hoofd , Ga een bijbel kopen! Deze stem kreeg ik drie keer heel duidelijk te horen. Ik heb mijn krukken op de fiets gebonden en ben naar de stad gefietst en heb mij een jongerenbijbel aangeschaft. Ik ben om 12 uur thuis gekomen en heb mij op de bank gezet en ben de bijbel gaan lezen. Ik ben begonnen bij Genesis en ben geëindigd bij exodus. Ik wist niet wat ik las en vond het eigenlijk een vreselijk boek en begreep het niet dat God zulke dingen deed. Maar op een of andere manier was ik toch nieuwsgierig. Ik ben om 12 uur naar mijn bed gegaan. Die zondag werd ik waker met een enorme vrede over mij en dacht bij mijzelf, Dat is makkelijk ik hoef maar de bijbel te lezen en ik slaap in zonder angsten en depressieve gevoelens. Op dat zelfde moment kwamen alle angsten weer terug en kwam in een hevige hyperventilatie terecht. Na een hele poos kreeg ik weer die zelfde stem die zei, ga na een kerk en deze stem herhaalde zich drie keer. Maanden hierna was ik op een avond naar de stad gegaan en heb daar toen doelloos rond gelopen. In het centrum van de stad stond een groep mensen die praten over Jezus. Ik heb dit een poosje aangekeken en was alleen verbaasd hoe jongeren deze groep bespotten met hun opmerkingen. Nadat ik besloot om weer naar huis te gaan, werd ik aan gesproken door een van deze mensen in deze groep. Deze jongeman vroeg mij of ik wist wie Jezus was. Ik ben met deze man in een discussie geraakt, waarin ik mij niet kon vinden. Uiteindelijk heb ik hem een hand gegeven en heb hem succes gewenst met zijn Jezus. Nadat ik al tientallen meters was weg gelopen, werd ik door deze zelfde man weer aan gesproken en gaf mij een flyer waar met grote letters op stond, IK BEN DE WEG DE WAARHEID EN HET LEVEN. in mijn gedachten had ik,bij de eerste de beste prullenbak gooi ik hem weg maar op dat moment kreeg ik weer een stem in mijn hoofd met de woorden: Gooi hem niet weg maar leg hem weg, deze stem kreeg ik die keer. Ik ben thuis gekomen en heb de flyer vluchtig doorgelezen en het in een la gelegd.

Deze zondag dat ik op stond met de gedachte dat het lezen van een bijbel mij rust gaf pakte totaal anders uit. Nadat ik lag te hyperventileren kwam die stem en zei ga naar een kerk. Op dat moment dacht ik aan de flyer die ik maanden terug in de la had gelegd. Ik heb de flyer gelezen en heb mijn krukken op de fiets gebonden en ben naar die kerk gegaan.

showImage.php-34Toen ik aan kwam stond er een grote Antilliaanse man voor de Deur en hete mij welkom. Toen de diens bezig was had ik sterk de neiging om weg te rennen Ik dacht bij mijzelf waar ben ik nu weer in terecht gekomen, lijkt wel een sekte. Ze stonden daar met de handen omhoog en wist niet eens wat ze zeiden. Maar op een of ander manier kon ik niet van de stoel komen om weg te gaan. Nadat de dienst bijna was afgelopen werd er een oproep gedaan om je hart aan Jezus te geven. Ik heb daarvoor de keus gemaakt en heb toen mij leven aan Jezus gegeven. Dit is gegaan door een simpel gebed.

Ik kan nu zeggen dat dit de beste keus van mijn leven is geweest. God heeft mij laten zien wie ik was. In al zijn liefde heeft hij mij gevormd in wie ik nu ben. God heeft mij een totaal ander mens gemaakt door mijn eigen vrijwillige keus die ik gemaakt heb.

Ik zou een ieder willen bemoedigen om te gaan onderzoeken wie Jezus werkelijk is. Als je gaat begrijpen wat het offer is wat Jezus heeft gebracht, dan ga je ook je eigen identiteit zien wie je in werkelijkheid bent , hoe God jou bedoeld heeft.

Dit is echt niet makkelijk mensen maar het brengt je op een weg van eeuwig leven, wat je misschien nu niet begrijpt maar ik kan persoonlijk getuigen van Zijn liefde voor mij en ik weet dat dit ook voor jou geld.

Het gaat er om dat je een keus wilt maken en dat is je eigen vrije wil. God is liefde en liefde zal nooit en te nimmer dwingend zijn. Maar liefde zorgt er voor dat je je eigen identiteit gaat zien hoe God de mens heeft geschapen naar zijn evenbeeld.

Persoonlijk kan ik mij geen leven meer denken zonder een persoonlijke relatie met God te hebben.

Want Jezus zegt:

Ik ben de weg de waarheid en het leven, Komt allen tot Mij die belast en vermoeid zijn en Ik zal je rust geven.

Ik sta open om mensen te woord te staan waarin ik mijn getuige kan geven. Servie.iedema@gmail.com

Gloriestoel Franeker

VERSLAG VAN GLORIESTOEL-ACTIE FRANEKER, 2 MAART 2013

showImage.php-31Zaterdag 2 Maart in Franeker mochten we als team Cruising for Jesus mee werken aan een Gloriestoelaktie. Een actie die mede georganiseerd was door Reggie van Dinter van Youth Reviaval Fire Ministries.10:30 was het zover ,we mochten starten met een heerlijke aanbidding in het gebouw van Levend Woord gemeente onder leiding van Annefrouk Ekema en Arie de Paauw,daarna kregen we onderwijs over krachtevangelisatie (kracht in het Woord) onder leiding van Arie de Paauw (St Arbeiders in de Oogst) , en studie en praktijk over bidden voor de zieken door Ronald Plat.Daarna hebben we eerst met een paar van het team zelf gebeden en Gods kracht mogen ervaren en zien.Toen zijn we met ongeveer 14 mensen het centrum in gegaan,veel mensen werden aangesproken en verteld dat God van ze houd en we mochten ook delen wat Gods Woord zegt over eeuwig leven met Hem. We mochten mensen prikkelen met de vraag waar komt u terecht als u sterft,en dan krijg je een heel leuk gesprek en mag je Gods liefde tonen door te vertellen dat Jezus de Weg,de Waarheid en het Leven is.
showImage.php-32Er waren natuurlijk ook veel mensen die ons niet wilden aanhoren maar toch gehoord hebben dat God van ze houd en wie weet wat dat in beweging zet.Verder mochten we vooral ook veel jongeren aanspreken en het zondaarsgebed met hun bidden. Echt geweldig om zo als Broeders en Zusters Gods liefde te laten zien.Ook hebben we voor veel zieken mogen bidden en knieën, schouders, ruggen, voeten, heupen en beenlengte verschil werden genezen. En wat ik het mooiste vond van de hele dag was dat Gods Geest zo krachtig aanwezig was dat een marktkraamhouder zelf wenkte naar ons om meer te horen van Jezus en dat een restauranthouder ook uit zijn zaak kwam tot twee keer toe voor Redding en Genezing. Echt een geweldige dag waar we met 20 mensen het zondaarsgebed mochten bidden,velen mochten aanspreken,bemoedigen en voor zieken hebben gebeden voor genezing.We zijn als team God heel dankbaar voor deze dag en dat wij Zijn liefde mogen uitdelen. Ook bedankt aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt en voor het gebouw van de Levend Woord gemeente waar we de studie hebben mogen houden en waar mensen ook naartoe gestuurd kunnen worden voor onderwijs en onderling contact met Broeders en Zusters.

Gloriestoel

Heerlijk mogen samenwerken in Dokkum op straat met een enthousiaste groep lieve Broeders en zusters,19 mensen tot de Heer mogen leiden,ruggen recht zien worden in Jezus naam,openbaring van God gekregen voor een lieve zus die we tot de Heer mochten leiden en daarna haar wonden(teleurstelling) vol mochten bidden met Gods heerlijkheid en herstel.rugpijn is verdwenen in Jezus naam bij minstens twee personen.vergroeide armen recht zien worden en nog veel meer. maar het allermooiste is toch om jonge mensen vaaf 12 jaar ongeveer die een keus maken voor Jezus wauw echt geweldig om dit mee te mogen maken samen met Ronald Plat,Reggie van Dinter,Arie De Paauw,Tiny Kloosterman,Tjitske Ekema,Douwe Ekema, en nog 4 andere lieve zusters, en vooraf mochten we een geweldige studie hebben onder leiding van Arie en Ronald en voor elkaar bidden.Dank u Jezus voor deze prachtige dag

verslag van Ronald Plat

showImage.php-29Zo, eindelijk op terugweg van een lange dag in Dokkum. Wat een prachtig stadje! Bij de training hebben we op elkaar geoefend en daar genas Jezus al diverse mensen. Dyslexie, rugpijn, knieklachten en ook een jongedame die haar armen niet kon strekken doordat de arm vanaf de elleboog scheef stond. Jezus loste ook dit probleem op en de armen konden verder dan ooit buigen. Het mooie was dat de Heer door de handen van iedereen werkte! We mochten vandaag 19 mensen in het Koninkrijk van Jezus brengen, voornamelijk jonge mensen. Een daarvan was een dochter van de dominee die geloofde dat iedereen naar de hemel ging. Na uitleg uit het Woord dat dat niet het geval is en dat we daarvoor Jezus nodig hebben gaf zij haar leven aan Jezus. Knieën, schouders, ruggen werden genezen. Ook gebeden voor ADHD en ADD. Het was een heerlijk dagje Friesland, met dank aan Douwe en Tjitske  Ekema , Arie De PaauwReggie van Dinter, Ajita Wong en de andere kanjers die de kou trotseerden. maar vooral en het allerbelangrijkst is onze dank aan Jezus onze Heer

Douwe getuigt

Ik ben Douwe Ekema en ben geboren in Leeuwarden op 7 april 1973. Ik ben naar Buitenpost verhuisd toen ik ongeveer een half jaar was. Ik heb nog twee broers en een zus. We waren dus thuis met ons zessen.
We zijn Hervormd opgevoed en hadden altijd veel vrijheid van onze ouders om dingen te ondernemen. Ik zelf was altijd heel veel op pad. Altijd was ik te vinden bij een buurman die veehandelaar was. Ik ging altijd met hem mee om te werken op het land en het vee te verzorgen.
Ook had ik daar een crossmotor staan en mocht hiermee graag lekker scheuren in de landen.
Ik heb drie jaar LTS gedaan maar had nooit zin om te leren, was veel aan het spijbelen en altijd te vinden bij Geert de veehandelaar. Ik mocht altijd graag sleutelen aan oude brommers en motors en deed ook veel met de trekker op het land. Ook ging ik geregeld naar het dorpscafé om stevig te drinken en een gokje te wagen achter de gokkast.
Toen ik 16 werd ben ik gaan werken in de schelpenisolatie en heb afstand genomen van het werken met vee en op het land. In datzelfde jaar heb ik Tjitske ontmoet, met wie ik nu inmiddels ben getrouwd. Ook kreeg mijn moeder, in deze periode, te horen dat ze borst en lymfklierkanker had en dit vond ik zeer moeilijk. Ik was in deze tijd elke avond wel tot 24:00 uur in het café en moest dan 05:00 uur in de ochtend weer op. Mijn moeder is gelukkig weer helemaal daarvan hersteld en het leven ging verder.  Tjitske werkte destijds in de snackbar, achter het café.

We dachten eigenlijk niet veel na over de toekomst. Mijn slogan was altijd: ‘ik leef vandaag en maak er maar weer wat van. Lang leve de lol.’ Toch waren er veel frustraties tussen ons, want Tjitske werkte achter in de snackbar, terwijl ik voor, op tien meter afstand, alle geld weer verzoop en vergokte.
Kortom: Ik dacht helemaal niet na over later of zoiets. Geld verdienen en weer uitgeven. Zo ging het wat. Later zijn we getrouwd en hebben we twee lieve dochters gekregen. We kregen  ook een nieuwe hobby.
Wij hadden namelijk een Amerikaanse Pick up truck en kwamen in contact met de NSCC club (USA car club). We werden hier lid van. We gingen daarna ook veel naar ‘USA car shows’ weekenden. We gingen met de caravan door heel Nederland. Op zo’n weekend genoten we van het gezellig samenzijn en auto`s bekijken, maar vooral van het vele feesten. Met dit laatste deed vooral ik graag mee, wat tot gevolg had dat ik veel ziek was, gedurende de dagen die erop volgde. Ik deed ook dingen waar ik me de volgende dag nogal eens voor schaamde.
Ik was dus vooral niet met God of geloof of zoiets bezig en als er iemand over begon, dan had ik altijd wel een antwoord klaar. Iets in de trant van: ‘Vroeger zopen ze toch ook, dus kom nou niet met regels aan.’

De dingen waar ik me mee bezig hield waren vooral: veel drinken, roken, flirten met andere vrouwen en ook wel eens het bezoeken van een striptease-act op een autoshow en het zelf ook nog doen als de drank in de man was.
Al deze dingen had ons huwelijk gemakkelijk kapot kunnen maken, maar gelukkig is dit niet gebeurd. Ook hadden we wel gezellige momenten als gezin en konden we van elkaar genieten. Op zondag even naar Lauwersoog voor een visje, bakje koffie of iets anders. Maar we leefden destijds heel anders dan nu. We leefden ook veel bij elkaar langs, wat we toen niet eens in de gaten hadden. Door onze leefsituatie had ik zelf niet door dat mijn vrouw Tjitske een verlangen had naar meer van God. Dit kwam ook nooit ter sprake, zelfs niet toen we gingen trouwen. Ja, we wilden wel graag ons huwelijk laten inzegenen, maar dit deden we vooral vanuit de traditie. Nu ben ik blij dat we dat toen gedaan hebben. Tjitske ging nog wel eens naar een Bijbelstudie en het geloof heeft haar nooit echt losgelaten. Maar ze miste hierin de echtheid.

Het was in 2003 dat mijn vrouw Tjitske naar een gastendienst ging in de Filadelfia gemeente in Zwaagwesteinde. Daar heeft zij toen een keuze gemaakt voor Jezus. Ze besloot om Hem te gaan volgen. Die avond heeft ze ook met een zuster gebeden voor mijn situatie.
Ze kwam die avond thuis en ik wist niet eens waar ze was geweest. Zoals al eerder gezegd, leefden we echt langs elkaar heen. Toen vertelde ze mij dat ze tot geloof was gekomen en dat ze zich wilde laten dopen. Mijn antwoord daarop was heel simpel: ‘Mooi voor jou, maar niet voor mij. Want ik ben  als baby al gedoopt en daarmee uit.’
Tjitske gaf daarop geen antwoord en is toen naar boven gegaan. Op de tafel liet ze een boekje achter over ‘doop’. Puur uit nieuwsgierigheid opende ik het boekje en begon er in te lezen. De eerste tekst die ik tegenkwam was uit Handelingen 2, vers 38:

U moet zich bekeren tot God en u laten dopen in de naam van Jezus Christus, want dan worden uw zonden vergeven.’

 Het was op dat moment net of God tegen me zei: ‘Jongen, als baby kon je je nog niet bekeren.’ Vervolgens heb ik een Bijbel opgezocht, die nog ergens in de kast stond, en alle teksten opgezocht om te zien of hetgene ik las in dat boekje, over de doop, ook echt in de Bijbel terug te vinden was. Daarna kwam ik nog enkele teksten tegen, waardoor ik steeds meer de drang kreeg om verder te zoeken.
Ongeveer een kwartier nadat ze naar boven was gegaan, kwam Tjitske weer naar beneden. Ze schrok van wat ik toen tegen haar zei: ‘Tjitske, ik wil graag met je mee en me bekeren en me samen met jou laten dopen.’
Nou, je snapt wel dat ze enorm verbaasd was en ze bleef zich maar afvragen hoe dit nou mogelijk was in slechts vijftien minuten. Een kwartier eerder moest ik nog niets van het geloof hebben!
Na een zoektocht in de Bijbel kreeg ik ook nog een tekst voor de kinderen: Marcus 10: 13-16. 

13 De mensen probeerden kinderen bij hem te brengen om ze door hem te laten aanraken, maar de leerlingen berispten hen. 14 Toen Jezus dat zag, wond hij zich erover op en zei tegen hen: ‘Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. 15 Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan.’ 16 Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hun de handen op te leggen. 

 Enige tijd daarna hebben we een gesprek gehad met de voorganger en zijn we in 2003 allebei gedoopt door onderdompeling. Onze dochters zijn opgedragen en gezegend in dezelfde dienst. Ja, en toen begon het leven met God pas echt. We mochten de liefde van Jezus ervaren in ons leven en kregen steeds meer honger naar het Woord van God.

We gingen heel veel naar diensten. Soms wel twee tot drie keer per weekend. En in deze diensten werden we erg aangesproken door het Woord van God. Onreine zonden uit het verleden kwamen naar boven en als we dan thuiskwamen na de dienst gingen we altijd met ons tweeën knielen om samen vergeving te vragen in de naam van Jezus.
Door deze honger naar meer van God kwam er steeds meer ruimte in ons leven om meer liefde van Jezus uit te stralen naar de mensen om ons heen. Maar ook de relatie tussen ons, als echtpaar, is veel beter geworden. We leven niet langer meer in een eigen wereldje, maar doen veel meer samen. En er is nu interesse voor elkaar.
We hebben veel opgeruimd in ons huis zoals negatieve CD`s en DVD`s, boeken, alternatieve geneesmiddelen, enzovoorts. Ook kregen we het verlangen om de mensen om ons heen iets van de liefde van Jezus te vertellen. We hebben ons getuigenis zo snel mogelijk in de dorpskrant laten zetten, welke huis aan huis werd bezorgd.

Op de autoshows werden we, ondanks de verandering, gewoon geaccepteerd. Dit gold ook voor onze familie. Wel waren verschillende mensen nieuwsgierig en we konden er dan ook meteen iets over vertellen. Dit vond ik prachtig. Maar zo nu en dan werd ik op de autoshows ook wel eens tot bedaren gebracht. Dan zeiden ze: ‘Rustig aan, jongen. Je wilt het ons wel door de strot duwen.’ Ja, ook hierin moest ik een weg vinden om goed met mijn enthousiasme om te gaan.
We zijn nu inmiddels al vele jaren verder en ik ben nog steeds dol enthousiast over de Here Jezus. Onze kinderen geloven ook en zijn genezen van astma op een conferentie, waar we op een bijzondere manier heen geleid zijn.

showImage.phpLaten we beginnen met onze oudste dochter: Annefrouk.
Annefrouk had al jaren last van Astma en moest daarvoor ook regelmatig medicijnen gebruiken. Totdat de Here Jezus haar totaal genas op de conferentie: ‘Heaven on Earth’ in 2008. Dit is wat daar aan vooraf ging:
Ik kwam enkele jaren geleden voor mijn werk bij een gezin thuis. Het gesprek duurde even en het gesprek ging op een gegeven moment over het geloof. De vrouw des huizes merkte mijn enthousiasme op, waarop ze tegen mij zei: ‘Jij bent wel een persoon om met Mattheus van der Steen op te trekken. Dan kun je je verder ontwikkelen in je enthousiasme.’ We hebben nog even gepraat en ik dacht: ‘Ja, het zal wel, maar ik ken deze man niet eens. Maar daarmee was het verhaal nog niet afgelopen.
Er ging een tijdje overheen en gedurende die periode, mochten we meewerken aan een tentcampagne van Bert Bruinekreeft. Van hem hoorden we dat er, in zijn bedrijf in Barneveld, een conferentie van Stichting TRIN, waar Mattheüs van der Steen één van de voormannen is, kwam. Nou hadden wij net, gedurende diezelfde data, een vakantie gepland in Voorthuizen, op camping ‘Het beloofde land’. Toeval? Nee!
Dit werd dus onze eerste ontmoeting met Trin en met Mattheüs. Het was voor ons wel een beetje wennen. Maar we gingen hier twee keer naar toe, wat we als goed ervaren hebben. Toen de vakantie afgelopen was, hebben we via de streaming op de site van deze organisatie, hun bezigheden gevolgd. Zo hoorden wij dat de conferentie in Rotterdam er aan zat te komen.
Wat ons zeer aansprak was het stukje wat geschreven stond voor de kinderen en het programma voor de kinderen. Het was net alsof God zei: ‘Douwe, doe het voor de kinderen.’
De onderwerpen van deze conferentie waren: ‘Wie is God’, ‘Wie is Jezus’, ‘Wie is de Heilige geest’ en ‘Vrijzetten van de gaven van de Heilige Geest’. Ook lazen we dat er een belangrijke, maar ook moeilijke tijd voor de kinderen aan zat te komen.
Dit was voor ons de doorslag en we zijn, samen met een vriendin en haar gezin, dan ook met de caravan naar Rotterdam gereden. We kregen, zonder te boeken, een geweldig plekje op de stadscamping in Rotterdam op ongeveer acht kilometer van de Ahoy. We werden tijdens dit weekend ontzettend gezegend. Vooral via de kinderen, omdat ze zo ontzettend veel aan de kinderdiensten hebben gehad. De ene keer kwamen ze huilend, na afloop, bij ons,omdat ze waren aangesproken dat ze nog hier en daar aan karakter moesten werken. En een andere keer waren ze zo aangeraakt door Gods geest, dat ze bijna niet meer op hun voeten konden blijven staan. Toen werd onze oudste dochter ook nog genezen van astma en ze heeft daar nog van mogen getuigen.
Onze beide dochters hadden last van astma. Annefrouk wat meer dan Janine, maar achteraf, na de conferentie thuis gekomen, mochten we met vreugde bekennen dat onze jongste dochter Janine er ook nooit meer last van heeft gehad. PRIJS DE HEER.

Het is een heel verhaal, maar ik vind het heel bijzonder dat we via verschillende personen toch hierheen werden geleid. We mochten alle dagen aanwezig zijn op de conferentie en ik heb zelf nog een paar avonden mee mogen helpen.
Als een soort hemelse bonus, kreeg ik de laatste dag, maandag, ook nog plotseling vrij van mijn werk. Zo konden we, geheel onverwachts dus, de laatste dag van de conferentie ook nog meemaken. Deze dag was voor ons een wake up call. De dag was helemaal ingevuld met als doel de Heer te aanbidden en te zoeken. Maar ook om voor ons land, vrienden en wat er maar in onze gedachten kwam te bidden. Ook deze dag was zeer bijzonder en we mochten echt de aanwezigheid van God ervaren.

showImage.php-27Na deze conferentie hebben mijn vrouw en ik ook nog een cursus mogen doen: ‘Destiny for Life’. Deze cursus hebben wij als heel goed ervaren. We kwamen er een beetje achter wat onze gaven en talenten zijn en samen met mensen van Trin werd er voor ons gebeden.
Ook mochten we een tekening van onze persoonlijke droom maken. Die tekening, die droom, is inmiddels werkelijkheid geworden, evenals twee van de uitspraken die daar over ons werden gedaan.
Eén daarvan is dat mijn vrouw naar India is geweest van veertien tot en met vierentwintig februari 2009. Samen met zeventig andere Nederlanders heeft ze vele mensen mogen bemoedigen met de liefde van Jezus. Veel rijst en kleding hebben ze kunnen uitdelen, maar ook aangepaste fietsen voor gehandicapten. Ze hebben schooluniformen mogen geven aan de kinderen en met de kinderen geknuffeld. Ook zijn er vier avond-crusades gehouden. Dat is een muziekfestival met een oproep om Jezus te volgen. In totaal zijn meer dan honderdduizend mensen tot geloof gekomen. Verdere foto`s en filmpjes zijn, buiten deze website, ook te zien op www.trin.nl.

En het tweede verlangen van ons was en is om onze vrienden op de ‘USA car shows’ weekenden en om ons heen iets van Jezus liefde te laten zien en beschikbaar te zijn voor vragen omtrent het geloof.
De website ‘Cruising for Jesus heeft dan ook alles te maken met de cursus die we bij TRIN hebben gedaan. Ik wilde altijd al graag mijn geloof delen met anderen, maar via bijzondere wegen is er nu een website gekomen. We hebben ook een mooie vlag en uitdeelkaarten en we staan geregeld met een stand met info-materiaal op de autoshows.
We willen graag ook met meer mensen, die in het bezit zijn van een bijzondere auto, op USA Car meetings ontmoeten. We willen ook rondritten organiseren voor mensen die niet altijd meer naar buiten kunnen om gezondheidsredenen. Dus bent u in het bezit van een Amerikaanse auto en wilt u ook graag op deze manier proberen om mensen van Jezus liefde iets te laten ervaren, mail ons dan.

Buiten de zegeningen in onze eigen gemeente, waar we veel geleerd hebben en veel taken mogen verrichten, zijn we ook door Trin zeer gegroeid in geloof en mochten we veel van Gods liefde zien. Het bijzondere is dat God mensen op je pad stuurt die je helpen en begeleiden om nog meer te groeien in geloof.
Ja, en dan de toekomst. Ik zou niet weten hoe die er uit gaat zien. Eén ding weet ik wel: ons leven is er heel anders uit gaan zien en we staan nu heel anders in het leven. We mogen zeker weten dat God een plaatsje voor ons heeft in de hemel en dat is zo`n geweldige gedachte . We mogen weten dat ziekte noch dood noch iets anders ons kan scheiden van de liefde van God. En eens zullen we bij Jezus zijn en is er geen ziekte, pijn en andere rotzooi meer. Dan zullen we zijn in ZIJN Heerlijkheid en daar verlang ik naar. Zijn wederkomst zal niet lang meer duren en tot die tijd zoek ik naar Zijn aanwezigheid en probeer ik Zijn stem te verstaan in de dingen die we mogen ondernemen om Zijn liefde uit te dragen.
En tot die dag gaan we lekker verder en is er veel samenwerking met andere gemeenten en stichtingen. We gaan veel ontmoetingsdiensten houden, waar mensen de mogelijkheid krijgen om Jezus te leren kennen. Daar kunnen ze komen voor gebed om genezing of voor andere zaken. Ook proberen we elk jaar, zolang dit mogelijk is, meerdere autoshows gaan bezoeken. Daar willen we getuigen, als daar ruimte voor is. Ook hebben we het streven om met de opbrengsten wezen en weduwen te sponsoren of andere dingen die op ons pad komen.

Autoshows

We kunnen als stichting terugzien op een geweldige tijd die we hebben gehad op de Amerikaanse autoshows.

showImage.php-24Op vier van de vele shows mochten we zelfs met twee grote stands staan en hebben vele goede opbouwende gesprekken mogen hebben.Leuke reactie`s kregen we en er is ook veel spul uit de stand meegenomen. Ook tijdens de vakantie zijn we teruggeweest en mochten we weer voor de eerste keer sinds 2003 de grote USA Day in Buitenpost mee organiseren en hebben we geprobeert om deze dag mee in te vullen en wij vonden ook dit een zeer gezellige en druk bezochte dag. Ook hier was de CMA(christelijke motorclub) bij aanwezig met een grote stand en hebben we zelf ook gestaan met een stand van onze stichting.Op deze dag in buitenpost mochten we ook veel gesprekken hebben en was het ook heel gezellig om samen met de CMA en Cor van Bikers for Christ deze dag te beleven.Ook zal dit een terugkomend evenement worden.Hieronder slideshow van bijna alles wat we mochten doen en bezoeken in 2012.

showImage.php-23 showImage.php-22

Pitstopdienst 18-02-2012

Even een kort verslag van de “Pitstopdienst”van 18 Februari.

showImage.php-19We mochten als stichting een dienst houden in de vrijgemaakt/ger kerk in Buitenpost waar we enthousiast en liefdevol ontvangen werden door de koster.Geweldig om te ervaren wat voor een geweldige medewerking we mochten hebben op de avond. Er was een geweldige opkomst en hebben heerlijk God mogen aanbidden,ook is het Woord op een enthousiaste manier op de mensen overgebracht door Martin Koornstra. Er werd gesproken o.a. over David en Goliath en over het aanbidden en vrolijk zijn voor God maar hoe zit het op maandag,dinsdag  en de rest van de week wat doen we dan met ons geloof en de liefde voor God.Na het verkondigen van het Woord was er ruimte voor gebed voor angst,depressie en ziekte etc waar veel gehoor aan werd gegeven en er wel voor 20 is gebeden. Ook was er zichtbaar te zien dat er mensen werden aangeraakt door God en werden genezen in Jezus naam. Kortom was het een hele gezegende avond met vele positieve reactie`s nadien. God is goed en HIJ Leeft,alle eer voor Hem.

showImage.php-20 showImage.php-21