Nieuw leven!

God persoonlijk kennen

Zou het niet fantastisch zijn om God persoonlijk te kennen, contact met Hem te hebben en vriendschap met Hem te ervaren? Dat hoeft geen wens te blijven: dat kan écht! Hieronder laten we zien wat God gedaan heeft om zo’n relatie met Hem mogelijk te maken en welke stappen we zelf moeten zetten om die vriendschap tot stand te brengen.
God houdt van u en het is zijn verlangen om een persoonlijke relatie met u te hebben.
Kijk maar in de Bijbel: ‘Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft’ (Johannes 3:16).
‘Het eeuwige leven, dat is dat zij U kennen, de enige ware God, en Hem die U gezonden hebt, Jezus Christus’ (Johannes 17:3).
Maar hoe komt het dat de meeste mensen God niet persoonlijk kennen?
De mens is zondig en schuldig tegenover God. Daardoor kunnen we niet in zijn nabijheid komen om Hem persoonlijk te leren kennen.
Gods bedoeling was dat wij Hem zouden kennen en liefhebben. Maar wij zijn onze eigen weg gegaan. Dat blijkt uit de vijandige of onverschillige houding die wij tegenover God hebben en alle daden die als gevolg daarvan tegen Gods wil ingaan. Deze houding noemt de Bijbel zonde. Hierdoor is de mens van God gescheiden en is de relatie tussen God en mens verbroken.
‘Iedereen heeft gezondigd en mist daardoor de nabijheid van God’ (Romeinen 3:23).
‘Het loon van de zonde is de dood!’ (Romeinen 6:23).
Jezus Christus is Gods oplossing voor de zonde van de mens. Alleen door Hem kunnen wij God persoonlijk leren kennen.
God heeft de kloof overbrugd door zijn Zoon Jezus te sturen om in onze plaats te sterven. Daardoor kunnen we een persoonlijke relatie met God hebben en zijn vergeving ontvangen voor onze zonden.
‘Ook Christus immers heeft, terwijl Hij zelf rechtvaardig was, geleden voor de zonden van onrechtvaardigen, voor eens en altijd, om u zo bij God te brengen’ (1 Petrus 3:18a).
‘Jezus zei: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij’ (Johannes 14:6).
Wij moeten Jezus Christus in ons leven toelaten als Verlosser en Heer. Dan pas kunnen we God persoonlijk leren kennen.
Jezus in je leven toelaten houdt in:
– Dat je tegenover God erkent dat je zondig bent en dat je je met zijn hulp van de zonde af wilt keren.
– Dat je erop vertrouwt dat Jezus al je zonden vergeeft, omdat Hij ervoor stierf.
– Dat je Jezus wilt liefhebben en als Heer van je leven gehoorzamen.
‘Maar wie Hem wel  ontvingen en in zijn naam geloven, heeft Hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden’; ‘Dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God’ (Johannes 1:12; Efeziërs 2:8b).
Jezus zal in uw leven komen als u Hem dat vraagt.
God is overal; u kunt altijd hardop of zacht in uzelf met Hem praten (bidden). God kent uw hart en Hij vindt uw innerlijke houding belangrijker dan uw woorden. U zou kunnen bidden: ‘Here, tot nu toe heb ik mijn eigen leven geleid en tegen U gezondigd. Dank U dat U voor mijn zonden bent gestorven. Ik wil graag de deur van mijn leven openzetten en U vragen binnen te komen als mijn Verlosser en Heer. Maak mij zoals U wilt dat ik zal zijn.’Ik vraag u dit in Jezus naam.

Voorbeeld 2:
Lieve Here God en Vader,
Ik wil vandaag met mijn leven bij U komen.
Ik wil vergeving vragen voor mijn zonden.
Alle zonden die ik, in mijn leven zonder U, heb begaan.
Ik zie in dat ik het offer van de Here Jezus Christus nodig heb voor vergeving van die schuld ten opzichte van U.
Here Jezus, ik wil U aannemen als mijn persoonlijke Redder en Verlosser.
Dank U dat U ook voor mijn zonden stierf aan het kruis.
Ik wil mijn hart voor U openen.
Wilt U door Uw Heilige Geest in mijn hart komen wonen en mij vernieuwen van binnenuit.
Leer mij om U te volgen en te gehoorzamen.
Leer mij Uw woord te lezen en te begrijpen.
Dank U dat ik op grond van Uw woord mag weten kracht ontvangen te hebben om een kind van God te worden.
Ik leg mijn leven van nu af aan in Uw hand.
Amen.

Kunt u dit tegen God zeggen en er helemaal achter staan? Als dat zo is, bid dan dit gebed en Jezus zal in uw leven komen, zoals Hij heeft beloofd.
‘Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik binnenkomen, en we zullen samen eten; Ik met hem en Hij met mij’ (woorden van Jezus in Openbaring 3:20).

Hoe nu verder
Als je het bovenstaande gebed hebt gebeden, laat het dan daar niet bij. Het is belangrijk dat je in kontakt komt met andere Christenen en dat je hen laat weten dat je een keuze hebt gemaakt voor Jezus. Ga in je bijbel lezen en ontdek wie God is en wie Hij voor jou persoonlijk wil zijn. Sluit je aan bij een Bijbelgetrouwe kerk of gemeente die jou kan helpen bij je groei als christen.
Als je vragen hebt of als je geen Bijbelgetrouwe gemeente of kerk bij jou in de buurt weet, mail ons dan en wij willen je graag op weg helpen.

Hieronder een stukje overgenomen uit Gods woord (vertaling Het Boek). Nadat u Ja tegen Jezus zegt en Hem wilt volgen zult je ontdekken dat Gods woord je steeds meer aanspreekt. Als Jezus terugkomt en wij samen met Hem mogen leven zal er geen pijn ,verdriet,ziekte meer zijn maar eeuwige vreugde met onze Redder.

 2 Corinthiërs 5
1Wij weten dat als ons lichaam sterft, wij een nieuw huis in de hemel krijgen, waar wij altijd mogen wonen. Dat is een huis door God gemaakt en niet door mensen.
2Wij ervaren nu nog wel allerlei moeilijkheden, maar kijken met verlangen uit naar de dag dat wij een hemels lichaam krijgen en dat zullen aantrekken als nieuwe kleren.
3Wij zullen niet als geesten zijn, maar een lichaam hebben.
4In ons aardse lichaam hebben wij het vaak moeilijk, maar wij zouden het vreselijk vinden om geen lichaam meer te hebben. Wij willen vanuit ons oude lichaam in ons nieuwe lichaam overgaan, zodat het sterfelijke door het leven wordt opgeheven.
5Daarvoor heeft God ons juist gemaakt en als onderpand heeft Hij ons de Heilige Geest gegeven.
6Wij houden dus de moed erin. Al beseffen we heel goed dat wij (zolang we in ons lichaam leven) nog ver van ons hemelse huis verwijderd zijn.
7Door het geloof en niet door het zien, weten wij dat dit waar is.
8Daarom zijn wij ook niet bang om te sterven; integendeel, wij zien ernaar uit om naar huis te gaan, naar de Here.
9Daarom is ons hoogste doel te doen wat Hij wil, of we nu in dit lichaam of thuis bij de Here zijn.
10Want wij zullen allemaal eens voor Christus rekenschap moeten afleggen. Dan wordt alles blootgelegd. Ieder van ons zal krijgen wat hem toekomt, voor wat hij in zijn aardse lichaam heeft gedaan, goed of kwaad.
11Omdat wij zo’n diep ontzag voor de Here hebben, doen wij ons best anderen voor Hem te winnen. God weet dat wij hierin oprecht zijn en ik hoop van harte dat dat ook voor u duidelijk is.
12Proberen wij nu onszelf weer aan te prijzen? Nee, ik reik u alleen maar de argumenten aan, waarmee u ons kunt verdedigen tegen hen, die het uiterlijk belangrijker vinden dan het innerlijk. In elk geval kunt u van ons zeggen dat wij eerlijk en oprecht zijn.
13Als wij in vervoering zijn, is het voor God. Als wij nuchter en kalm zijn, is het voor u.
14Wat wij ook doen, het is omdat we er door de liefde van Christus toe gedrongen worden.
15Als wij geloven dat Christus voor ons allen gestorven is, moeten wij ook geloven dat wij (wat ons oude leven betreft) gestorven zijn. Hij is gestorven, opdat allen die van Hem eeuwig leven kregen, niet langer voor zichzelf zullen leven, maar voor Christus, Die voor hen gestorven en weer levend geworden is.
16Houd er dus mee op gelovigen naar hun uiterlijk te beoordelen of naar wat men over hen zegt. Ik heb zelf de fout gemaakt zo over Christus te denken en Hem alleen als een mens te beschouwen. Maar dat is nu wel anders!
17Als u christen wordt, wordt u van binnen helemaal nieuw. U bent als het ware opnieuw door God geschapen. Er is een heel nieuw leven begonnen.
18Al dit nieuwe komt van God, Die ons door Jezus Christus bij Zichzelf heeft teruggebracht. Hij heeft ons opgedragen overal te vertellen dat iedereen het nu met God in orde kan maken.
19Door Christus herstelde God Zijn relatie met de wereld; Hij rekende de mensen hun zonden niet meer toe, maar wiste ze uit. En wij mogen dit geweldige nieuws aan iedereen vertellen.
20Wij zijn boodschappers van Christus. God doet door ons een beroep op u. Wij smeken u namens Christus: Laat het in orde komen tussen God en u!
21Want God nam Christus, Die geen zonde gedaan had, en belastte Hem met onze zonden. In ruil daarvoor rekent God de rechtvaardigheid van Christus aan ons toe.

Geplaatst in Nieuws.