Nieuwsbrief 06

Nieuwsbrief no: 6 April 2012,

Hallo lieve Broeders, Zusters, en vrienden,

Voor jullie ligt alweer onze zesde nieuwsbrief.

Nieuwtjes: Project Held, zal ook in de pitstopdienst van 21 april met Herman Boon aanwezig zijn en ze zijn natuurlijk van harte welkom !

Bart en Jettie, die de de boekentafel verzorgden: Zij zijn eigenaar van de Evangelische boekwinkel De Stal uit Harlingen. Hartelijk bedankt voor jullie inzet. We zien uit naar het vervolg hierop!

In maart komt de krant van Cruising For Jesus uit: Alle dank aan Leo Singor die de krant voor ons in elkaar heeft gezet; wij zijn daardoor enorm gezegend!

Even vooruit kijken naar o.a. de USA car shows/meetings: Zie hiervoor de laatste pagina.

We zijn de laatste maanden als stichting door Radio Eenhoorn en Radio RTV Noord Oost – Friesland, o.a. in het progamma Gospeltime, verschillende malen uitgenodigd geweest om onze getuigenissen te vertellen. Binnenkort zal dit wederom gebeuren. Erg leuk voor ons om te doen en een mooie manier om te vertellen wat de Heer in onze levens doet. Dank U Jezus !

Elfstedentocht: Als vervolg op de conferentie in Dokkum, zullen er meerdere diensten volgen onder de naam ‘Elfstedentocht’. De eerstvolgende zullen plaatsvinden op 7 en 8 maart in Franeker. Tijdens deze meetings zullen Wouter Weistra en Jannie Kloosterman spreken. Deze diensten zullen dezelfde opzet hebben als in Dokkum.

Op 11 T/M 13 Januari jl.: Het thema “Friesland in vuur en vlam” Ja, de diensten waren zeker goed en er was een echte eenheid onder de verschillende gemeentes en stichtingen, dank U Jezus. Mooi is dan om te zien dat het niet nodig is om, bij wijze van spreken te oefenen, de Heilige Geest heeft alles al voorbereid en leidt de diensten, dank U Heilige Geest. We hebben een Top samenwerking met Jannie Kloosterman, Oane van der Veen, Wouter Weistra en team van Cruising for Jesus achter de rug. Ofwel, de Geopende Deur uit Drachten, Pinkster gemeente De Ark uit Dokkum, st. E.T.F. uit Kol-lumerzwaag en st. Cruising for Jesus uit Buitenpost.

showImage.php-13kort verslag: mensen hebben voor het eerst Jezus aangenomen en we mochten bidden voor genezing en bevrijding. Aanwezigen werden vervuld met Kracht van de Heilige Geest, om vol vuur uit te gaan voor Jezus! We zijn ontzettend dankbaar voor wat er allemaal is gebeurd. God is goed! Ook de sprekers zijn we dankbaar, waaronder Mattheus, Herman, Jannie en het team van T.R.I.N. Het was fijn om met jullie samen te dienen!! Drie dagen een volle zaal. Meer foto’s zijn te zien op o.a. facebook Cruising for Jesus NL. Waar was het? EVC De Ark, De Keppels 1, Dokkum, Friesland.

Het was werkelijk indrukwekkend om te zien, met welke autoriteit we mogen uitstappen om mensen aangeraakt en be-vrijd te zien worden. Ik moet dan denken aan het Bijbelgedeelte ‘wij zijn meer dan overwinnaars in Hem die ons lief-heeft’. Het moedigt ons aan om nog meer gehoorzaam te zijn aan de opdracht “ga uit”. Wat ikzelf o.a. zo mooi vind passen in dit verhaal staat in Jesaja 58: 6-11.

193De kracht en de volheid van de Geest zullen gekend en ervaren worden, als er vuur/opwekking is van de Heilige Geest!

Maar het gaat om de verheerlijking van de Vader!

Joh12: 27 Nu is mijn ziel ontroerd, en wat zal Ik zeggen? Vader, verlos Mij uit deze ure! Maar hiertoe ben Ik in deze ure gekomen. (doch niet Mijn wil maar Uw wil) 28 Vader, verheerlijk Uw Naam! Toen kwam een stem uit de hemel: Ik heb hem verheerlijkt, en Ik zal hem nogmaals verheerlijken! 29 De schare dan, die daar stond en toehoorde, zeide dat er een donderslag geweest was; anderen zeiden: Een engel heeft tot Hem gesproken.

En Christus de Zoon van God, de Heilige Geest is in de wereld gekomen om Christus te verheerlijken!

Joh. 16: 13 doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen. 14 Hij zal Mij ver-heerlijken, want Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. 15 Al wat de Vader heeft, is het mijne; daarom zeide Ik: Hij neemt uit het mijne en zal het u verkondigen.

En om Christus gestalte te doen krijgen in de gelovigen!

2 Kor 3:17 De Here nu is de Geest; en waar de Geest des Heren is, is vrijheid. 18 En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heer-lijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.

Gal 4:19 Mijn kinderen, ter wille van wie ik opnieuw weeën doorsta, totdat Christus in u gestalte verkregen heeft;

196Ons geloof trekt Zijn genade aan! Nu lees ik in mijn bijbel verschillende keren dat Jezus bewogen was met het individu en met groepen mensen als Hij bij hen een gebrek zag. Verschillende keren stond Jezus met tranen in Zijn ogen te kijken en handelde vervolgens. Hij genas en bevrijdde iedereen die bij Hem kwam. Jezus had een enorme passie en liefde voor elk mens die Hij tegenkwam. Als Hij een gebrek zag bij iemand, zoals gebrek aan gezondheid, gebondenheid, liefdeloos-heid, verworpen zijn, etc., dan bood Hij herstel. We zien dat Hij vandaag precies hetzelfde doet en wil doen !

Op 18 Februari hebben we de Cruising for Jesus Pitstopdienst, met Martin Koornstra gehad!

198We mochten als stichting een pitstopdienst houden in de Fonteinkerk te Buitenpost, waar we enthousiast en liefdevol ontvangen werden door de koster. Johan, bedankt voor je hartelijkheid. We zien er naar uit om meer met jou en de Fonteinkerk samen te werken. Er was een goede opkomst en we hebben heerlijk God mogen aanbidden. En het Woord werd op een enthousiaste manier op de mensen overgebracht door Martin.

Er werd gesproken o.a. over David en Goliath en over het aanbidden en vrolijk zijn voor God. Maar hoe zit het op maan-dag, dinsdag en de rest van de week? Wat doen we dan met ons geloof en de liefde voor God? Durven we vanuit onze geloofsrelatie, met de kracht van de Heilige Geest, onze Goliath aan te pakken, en van glorie naar glorie een heilig leven te leiden? Na de Woordverkondiging was er ruimte voor gebed tegen angst, depressie, ziekte, etc., waar veel gehoor aan werd gegeven. We mochten voor een twintigtal mensen bidden. Tot de Vader in Jezus’ naam.

199Zichtbaar werden mensen aangeraakt door God en werden genezen in Jezus’ naam. Kortom, het was een heel gezegen-de avond met vele positieve reacties nadien. God is goed en HIJ Leeft!

In de financiën is ook voorzien. Alle kosten zijn betaald en we hebben nog een klein deel over. Dank U Jezus!

We gaan op 21 April weer van start met een pitstopdienst, met een enthousiaste spreker Herman Boon die op een ei-gentijdse leuke en krachtige manier het Woord zal brengen. Waardoor je weer aangevuurd / opgebouwd zal worden om Jezus te willen volgen. Ook deze keer zal de dienst worden gehouden in de Fonteinkerk te Buitenpost. Zij hebben aan-gegeven dat ze, als Vrijgemaakt Ger gemeente erg tevreden waren over de eerste samenwerking en er zal extra aan-dacht worden gegeven in de dienst, voor de volgende pitstopdienst. Op deze avonden willen we ons graag aan u voor-stellen en meer over ons werk vertellen. Wij hebben het verlangen als stichting om je te laten zien en horen dat Jezus ook van u houdt en Hij verlangt naar een relatie met jou. Jezus heeft het mogelijk gemaakt om je voor het eerst in con-tact met God te brengen of je relatie / geloof te herstellen / te vernieuwen. In deze diensten is het altijd de mogelijk om te kiezen om Jezus te volgen. Ook zal er tijdens deze diensten tijd en gelegenheid zijn om met u te bidden voor genezing en andere dingen die u eventueel met ons wilt delen.

202 204 206 207 208

Wauw, dat noem ik gezegend worden, al ons werk voor de Vader, is uit Zijn hand en door Zijn hand, wilt u ook bidden hoe u ons kunt zegenen, er zijn nog velen die Hem nog niet kennen, genezing willen ontvangen of vast zitten in de strik-ken van de vijand, lees maar in Joh 10:10 !

209Project Held: Om het Hart van de Vader door onze stichting te laten klinken, welke ook in onze harten klopt, hebben we het team van Project Held uitgenodigd om hun prachtige activiteiten naar de armen wezen en weduwen, aan u bekend te maken. Daarom hebben we gemeend, Aafke Woudstra en haar team van Project Held, onderdeel van TRIN, Touch, Reach and Impact the Nations uit te nodigen. Op 21 April zullen zij er ook weer bij zijn!

210Friesland in vuur en vlam Elfstedentocht, 7 en 8 Maart te Franeker.

Terhorne, USA car show, 11-13 Mei.

Zwaagwesteinde, USA car show, 19 Mei.

Joure, USA car meeting, 8 -10 juni.

Ee, USA car meeting, 22 -24 juni.

Hieronder het adres waar de komende pitstopdienst, met Herman Boon gehouden zal worden:

21 April om 19:30 uur, Fonteinkerk De Achtkant 48, 9285 VG Buitenpost.

211Wij willen u van harte bedanken voor uw gebed, financiële steun, bemoediging en medewerking!

Namens Stichting Cruising For Jesus,

Fam D. Ekema, Frans Tromp en gezin, fam. Hogeweide.

Geplaatst in Nieuwsbrief.