Nieuwsbrief 09

Nieuwsbrief no:9, December 2012.

Hallo lieve Broeders, Zusters, en vrienden,

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst; Jes 9:5

Kerst is de viering rond de geboorte van een bijzonder Kind, Jezus.

Alles aan Hem is bijzonder. Hij werd geboren uit een maagd. Zijn ouders waren toen onderweg naar Bethlehem om zich te laten registeren maar vonden geen plaats om te overnachten, behalve een stal. Daar werd Hij geboren en bij gebrek aan wat anders, in de voederbak gelegd.

Hij werd al snel bezocht door de armste: de herders uit het veld die Hem loofden en prezen als geschenk. Ook de rijken komen van verre aangesneld, de magiërs uit het oosten die Hem allerlei kostbaarheden gaven. Een hele generatie aan jonge jongetjes werd vermoord om de “verlosser” te doden.

Toch staat er van Jezus geboorte niet veel in de bijbel. Het gaat er immers niet om hoe iemand begint, maar hoe hij eindigt…

Hoe wil jij herinnert worden? Als iemand die het goed deed op school of een goede baan had of veel geld had of een groot huis? Of wil je herinnert worden als iemand die een erfenis achterlaat waar anderen op verder konden bouwen? Een (geestelijk) fundament wat werkt als een paar schouders waar de volgende generatie op kan staan, zelfs na je dood? Ben jij bereid te zaaien in de generatie die voor je ligt en de generatie daarna?

255Veel bedieningen zijn gestopt met het overlijden van de leider ervan. Zou het mogelijk zijn om het werk wat God in ons gedaan heeft en Hij nog steeds doet over te dragen op de volgende generatie zodat het Koninkrijk duurzaam wordt verspreidt?

De gedachte is mooi, de uitwerking ervan zoveel beter. Laat de kerstgedachte ook hierin doorklinken: de geboorte van de volgende generatie, sterker, vol geloof en vol van Gods kracht en liefde.

We hebben het nieuwe jaar weer voor ons liggen, en je kunt waarschijnlijk net als ons terug kijken en genieten van Zijn zegeningen in 2012. Wij denken nog in tijd maar bij Jezus kunnen we telkens weer opnieuw beginnen en groeien in Hem, Hij staat met Zijn armen open om jou in het hart van de Vader te laten groeien, lees eens wat hieronder staat, waar wil jij in groeien in 2013…….

Groeien in geloof en intimiteit

Een groot geloof werkt wonderen uit. Geloof trekt Gods aanwezigheid aan. Alles is mogelijk voor wie gelooft (Marcus 9:23). Willen we groeien in geloof door een intieme relatie met Jezus Christus te onderhouden en te verdiepen. Willen we groeien in geloof door van Hem te leren door onderwijs en praktijk, zowel binnen als buiten de plaatselijke gemeente. Meerdere keren per jaar zijn er trainingsdagen georganiseerd met gekwalificeerde trainers of voorgangers die ons helpen te groeien in geloof, intimiteit, identiteit en autoriteit.

Groeien in identiteit

Satan heeft er alles aan gedaan om de ware identiteit van mensen te roven zodat ze krachteloos en doelloos worden. Jezus is gekomen, o.a. om onze identiteit te herstellen. We zijn kinderen van het Licht. We zijn gezalfden des Heren. We zijn geheiligd en gereinigd door het bloed van het Lam. Maar dit is voor ons wel een proces. Willen we groeien in onze roeping, in wie we werkelijk zijn, zoals God ons voordat we geboren werden heeft bedoeld. Het resultaat zijn gelovigen die weten wie ze zijn in Christus en zich niet langer de les laten lezen door satan.

Groeien in autoriteit

Het doen van wonderen zoals genezing, bevrijding of krachten is gebaseerd op geloof en autoriteit. We hebben allen een mate van geloof ontvangen. Jezus heeft ons ook autoriteit (macht) gegeven om in Zijn naam wonderen te doen. Willen we groeien in autoriteit over de machten van de duivel vanuit het Koninkrijk van God. Willen we groeien in het verbreken van bolwerken en vernietigende krachten van het rijk der duisternis en het vrijzetten van Gods Koninkrijk op aarde.

Groeien in verwachting van Gods aanwezigheid

Veel van wat we doen tijdens tijden van ministry is gebaseerd op wat we weten of menen van God te ontvangen. Echter Zijn manifeste aanwezigheid op ons leven, als een wolk, zal een veel grotere impact hebben op alles wat we doen voor Hem. Willen we groeien in de voortdurende aanwezigheid van Gods kracht op ons leven, naast Zijn aanwezigheid in ons leven.

Groeien in het gebruik van de gaven van de Heilige Geest

Gods Geest woont in ons. Hij is in staat veel meer te doen dan we kunnen bidden of beseffen. We hebben niet één gave van de Geest ontvangen maar allemaal. Het is aan ons om te leren ze allemaal effectief te kunnen gaan gebruiken. Gods woord is daarbij de beste handleiding, ondersteund door de Trooster en Leidsman, de Heilige Geest. Hij wil mensen graag herstellen, genezen en door ons heen. Willen we alle gaven van de Heilige Geest le-ren toepassen en daarin groeien.

Groeien in compassie en liefde voor de mensen

De Heilige Geest wil Jezus liefde graag door ons heen zichtbaar maken. Hij houdt van ons en van de anderen. Door Hem lief te hebben en een intieme relatie met Hem te ontwikkelen, zal je meer en meer liefde in je voelen stro-men waardoor je diepe compassie en liefde voor mensen zult ontvangen. Willen we leren vanuit de intieme relatie met Jezus en de Heilige Geest, de ander eveneens zo lief te hebben zoals Jezus ons leeft heeft.

Groeien in zalving, kracht en wonderen

In Gods manifeste aanwezigheid is alles mogelijk. We zijn geliefd en mogen in kracht en wonderen wandelen. Toch is dit niet iets waarin iedereen dagelijks in wandelt. Willen we leren vanuit onze zalving uit te strekken naar alles wat God te bieden heeft door datgene wat we hebben dankbaar in te zetten en toe te passen en het verder van Hem te verwachten. Willen we Hem alle ruimte geven te doen wat Hij alleen kan doen en te leren Zijn stem, handen en voeten te zijn.

Groeien in onderscheiding van geesten

Er gebeuren soms dingen met mensen die we niet goed kunnen begrijpen. Niet elke manifestatie is van de Heilige Geest afkomstig maar kan ook een demonische oorsprong hebben of vanuit het vlees (vanuit afwijzing, be-schadiging, pijn of emoties) ontstaan. Willen we leren om door de ogen van Jezus te kijken en zo te onderschei-den waar we mee te maken hebben en zo effectief te kunnen werken zoals God het bedoeld heeft.

Groeien in heiligheid en puurheid We zijn geroepen om vrij te zijn (Galaten 5:13). Toch kan de wereld met al zijn verlokkingen ons meesleuren in zonden, vuil en onzuiverheid. Willen we leren en er naar streven heilig, puur en zuiver te leven, zonder zonden in ons leven.

Cruising for Jesus activiteiten 2012

Als u de link aanklikt krijgt u een diafilmpje te zien met bijna alle aktiviteiten van 2012 http://youtu.be/k2ohP_WKDA4

20 Oktober: Pitstopdienst met Christian Tan en de CFJ aanbiddingband, buitenpost.

31November t/m 1 December Snerttreffen in Ommen (autoshow met rondrit)

Op 02 Februari 2013 organiseren we alweer onze vierde Pitstopdienst dit keer met Mattheus van der Steen en de CFJ Aanbiddingband, te Buitenpost in het gebouw van de Fonteinkerk, achtkant 48.meer info http://www.cruisingforjesus.nl/index.php?id=2692

Wij willen u van harte bedanken voor uw gebed, financiële steun, bemoediging en medewerking en wensen jullie gezegende kerstdagen en Gods liefdevolle nabijheid toe voor 2013

Namens het Team, Stichting Cruising for Jesus,

Frans Tromp en Fam Ekema

Geplaatst in Nieuwsbrief.